Arsovska: Avancimi i procesit të decentralizimit fiskal është i domosdoshëm

Në kuadër të projektit “Ngritja e Kapaciteteve për Shfrytëzimin e Resurseve” të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), sot u prezantuan praktikat e suksesshme ndërkombëtare dhe vendase për mbledhjen efektive të të ardhurave nga burime vetjake.

Në këtë manifestim foli kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danela Arsovska dhe ndau qëndrimin e BNJVL-së në lidhje me planifikimin dhe mbledhjen e të ardhurave vetjake, veçanërisht për administrimin e tatimit mbi pronën.

– Reformat pozitive për rritjen e shkallës së decentralizimit mund të ofrojnë një bazë të mirë për krijimin e politikave edhe më të favorshme që ndikojnë në qeverisjen e mirë vendore, por janë gjithashtu të mirëseardhura për të forcuar zërin e njësive të qeverisjes vendore në krijimin e politikave kombëtare. Përpjekjet e BNJVL-së janë përmirësimi i funksionalitetit të administratës tatimore lokale dhe rritja e mbledhjes së të ardhurave nga burime vetjake. Në të njëjtën kohë, përmirësimi i procesit të decentralizimit fiskal është i domosdoshëm për t’u mundësuar komunave pavarësinë e nevojshme të veprimit, por edhe pavarësi më të madhe në realizimin e projekteve në interes të qytetarëve – tha Arsovska.

Në kuadër të projektit të USAID-it “Fuqizimi i Kapaciteteve për Shfrytëzimin e Resurseve”, Qyteti i Shkupit iu bashkua fushatës “Tatimi im, për komunën time!” – Për komuna më të mira, me pagesën në kohë të tatimit mbi pronën.