-ads3-

Në prezencë të ministrit të Ekonomisë z. Kreshnik Bekteshi dhe zv. Ministrit për Transport dhe Lidhje z. Bekim Rexhepi, sot bëm inaugurimin e rrugës nr.1 Saraj (rruga për tek Qendra Rekrative Saraj).

Rruga është ndërtuar me gjitha standardet e duhura në gjatësi prej 550 m dhe gjërësi prej 6m. Në njërën anë është ndërtuar korsi e posaçme për biçikleta e gjërë 1.40 m dhe nga ana tjetër trotuar për lëvizje të këmbësorëve në gjërësi prej 1.40 deri 3 m.

Është instaluar edhe rrjeti i ri i ndriçimit publik me shtylla të reja dhe poçe elektrike të tipit Led, si dhe të gjitha kabllot janë vendosur në infrastrukturë nën tokësore.
Gjithashtu është instaluar edhe rrjeti i kanalizimit fekal prej 550m, dhe kanalizim atmosferik prej 550m.

Vlera e përgjithshme e projektit është 23.000.000 denarë, ku 13.000.000 denarë janë finansuar nga programa e TAV Maqedoni, ndërsa pjesa tjetër prej 10.000.000 denarë është mbuluar nga Komuna e Sarajit.