Reagim i sindikatës së policisë për sulmet e shpeshtuara ndaj policëve

Sindikata e Policisë së Maqedonisë si sindikata e vetme përfaqësuese në MPB, AZ, ASN dhe DPF pas ngjarjeve të fundit me sulme të shpeshta ndaj policëve, konsiderojmë se procesi i forcimit të mbrojtjes juridiko-penale dhe kundërvajtëse të zyrtarëve të autorizuar, me theks të veçantë në veprat penale dhe kundërvajtjet e kryera ndaj punonjësve të policisë është më se e nevojshme.

Në fillim duam të themi se jemi plotësisht të vetëdijshëm, pa mëdyshje dhe të vendosur për qëndrimin se mbrojtja e shëndetit dhe jetës së qytetarëve, zbatimi i ligjit dhe mbrojtja e rendit kushtetues, janë prioritetet kryesore të të gjithë anëtarëve tanë.

Të gjithë jemi të vetëdijshëm se punonjësit në institucionet që krijohen vetëm për të mbrojtur qytetarët, por edhe për të ndjekur penalisht shkelësit dhe krimin, sepse vetëm institucione të tilla mund të garantojnë sigurinë dhe funksionimin e shtetit ligjor dhe zbatimin e paanshëm të ligjit për të gjithë.

Por, në të njëjtën kohë të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm se arritja e këtyre prioriteteve të rëndësishme kërkon një përpjekje mbinjerëzore nga ana e punonjësve të policisë, të cilët nga njëra anë nuk duhet të kursejnë veten në synimin e tyre për të mbrojtur qytetarët, dhe nga ana tjetër duhet të mbrojnë jetën dhe shëndetin e tyre.

Të gjithë e dimë se ndryshimet e reja ligjore përmes kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm mbi punën e punonjësve të policisë kontribuojnë në forcimin e marrëdhënieve profesionale dhe integritetin e policisë dhe ne e mbështesim këtë.

Por, si sindikatë, besojmë se të dhënat që na vijnë çdo ditë janë dërrmuese dhe dëgjojmë çdo ditë përmes mediave për sulmet ndaj punonjësve të policisë nga qytetarët. Në të njëjtën kohë, qytetarët për arsye të pashpjegueshme për ne dhe për reagimin më të vogël dhe marrjen e çdo autorizimi zyrtar të punonjësve të policisë, reagojnë ashpër dhe me sulme fizike.

Pothuajse në të gjitha rastet e tilla mbështeten nga sektori i OJQ-ve, i cili nga ana e tij shprehet para publikut me informacionet dhe interpretimet e tyre të njëanshme, ku vazhdimisht deklarojnë si shabllon … se janë shkelur të drejtat e njeriut, se janë tejkaluar autorizimet, me çka paraprakisht dënohen punonjësit e policisë, duke mos respektuar prezumimin e pafajësisë, duke injoruar hetimet, etj…

Të gjitha për t’u publikuar në të gjitha mediat si lajm i fundit.
Fatkeqësisht, konsiderojmë se nuk kemi të njëjtin reagim kur situata është e kundërt, kur sulmohet një punonjës policie, për të mos përmendur rastet që për nga natyra e tyre kërkojnë një analizë të hollësishme se çfarë ka ndodhur realisht, pse punonjësi i policisë ka ndërmarrë autorizimet policore, cili veprim i qytetarit e ka bërë punonjësin e policisë të veprojë në atë mënyrë, nëse veprimi i tillë i qytetarit ka rrezikuar shëndetin, sigurinë personale apo jetën e qytetarëve të tjerë dhe në fund nëse veprimi i punonjësit të policisë ka penguar të cënohet shëndeti, siguriqa personale apo jeta e qytetarëve të tjerë.

Gjithashtu, besojmë se procesi i rritjes së kontrollit mbi ushtrimin e kompetencave policore, vendosja e gjobave të rënda nën presionin e OJQ-ve dhe publikut, pa marrë masa të caktuara që do të garantojnë mbrojtjen e të gjithë punonjësve të policisë që veprojnë në përputhje me ligjin, me qëllim që përfundimisht të rezultojë në pasivizimin e policisë, pra hezitim nga ana e punonjësve të policisë, se çfarë kompetencash policore duhet të përdorin, në çfarë mase, për të mos “tejkaluar” ato në sytë e publikut.

Një nga rastet e shumta të tilla ka ndodhur në territorin e SPB Manastir ku me Aktgjykim të shkallës së parë anëtari ynë është dënuar me një vit burgim, një dënim drakonik dhe jashtëzakonisht i lartë.

Për këtë rast tashmë janë marrë të gjitha masat nga ekipi juridik i Sindikatës së Policisë së Maqedonisë për të vërtetuar përmes institucioneve të vërtetën se çfarë ka ndodhur saktësisht më 21 shtator të vitit 2020 në Manastir.
Konsiderojmë dhe jemi të bindur se në këtë Aktgjykim të Gjykatës nuk janë marrë parasysh rrethanat se i dëmtuari në momentin kritik ka qenë nën ndikim të alkoolit dhe është sjellë në mënyrë agresive, për çka ndaj tij po zhvillohet procedimi penal sipas nenit 383 nga Kodit Penal, i cili është në fazën fillestare, pra seanca e parë gjyqësore është caktuar në ditët në vijim, ndërsa kolegu ynë është dënuar shprehimisht.

Gjithashtu, nuk është marrë parasysh edhe praktika e deritanishme gjyqësore, e cila deri më tani ka qenë që shqiptimi i dënimit me kusht për punonjësit e policisë të bëhet vetëm kur është vërtetuar përdorimi i forcës së tejkaluar për tejkalim të kompetencave policore.

Nisur nga më sipër, Sindikata e Policisë së Maqedonisë kërkon urgjentisht të iniciojë një debat publik për këtë çështje.

Debat publik në të cilin do të ftohen gjyqtarë nga të gjitha gjykatat, prokurorë publikë, Avokati i Popullit, avokatë, drejtues të cilët lëshojnë urdhra për veprim nga MPB, AZ, ASN dhe DPF, punonjës policie që punojnë drejtpërdrejt në terren dhe përballen me probleme çdo ditë, përfaqësues të sektorit joqeveritar, mediat.

Sigurisht në panel debatin do të ftohen përfaqësues të Këshillit të Sindikatave të Policisë Evropiane, përfaqësues të lëvizjeve sindikale vëllazërore në Spanjë, Itali, Portugali, Qipro, Rumani, Gjermani, Greqi, Francë, Slloveni, Kroaci, Bullgari, Sërbi, Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë, me të cilët jemi në komunikim të përditshëm dhe janë të informuar për të gjitha zhvillimet.

Ne besojmë se përmes debateve publike mund të paraqesim propozime dhe kërkesa të caktuara, të shkëmbehen ide, përvoja krahasuese për të gjetur zgjidhje të nevojshme për mbrojtjen e punonjësve të policisë në ndërmarrjen e veprimeve zyrtare, të cilat vetëm nëse zbatohen mund të flitet për një baraspeshë demokratike në këtë segment të shoqërisë.

,,QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES SALUTIS ET SECURITATIS,,