Në Parkun Kombëtar “Mali Sharr” nuk do të lejohet ndërtimi i hidrocentraleve, minierave, hoteleve dhe rrugëve të reja

Në të gjithë territorin e Parkut Kombëtar “Mali Sharr” do të lejohen të ndërtohen hidrocentrale të reja, miniera dhe të gërmohen miniera, nuk do të bëhen hulumtime gjeologjike e as instalim të infrastrukturës së gazsjellësit. Në të gjitha zonat e menaxhimit do të ndalohet kultivimi i bimëve dhe kafshëve aloktone (jovendase) dhe pushtuese, parashihet në Projektplanin për Menaxhim me Parkun Kombëtar, i cili u prezantua sot.

Në zonën rreptësisht të mbrojtur të Sharrit nuk do të guxon të ndërtohen shtëpi apo rrugë, të qarkullojnë automjete, as të ndërtohet infrastrukturë, të mos korren bimë apo të hapen pishina për kultivim të peshkut.

Në Projektplanin për Menaxhim të Parkut Kombëtar “Mali Sharr”, krahas zonave të mbrojtura dhe aktiviteteve që do të lejohen, rregullohen edhe potencialet dhe mundësitë për zhvillim të qëndrueshëm të zonës. Më shumë se njëqind aktivitete janë planifikuar në disa fusha që mund të realizohen. Buxheti për financimin e parkut, sipas Projekt versionit të planit për menaxhim, është një milion euro për funksionimin e parkut dhe dy milionë euro për realizimin e aktiviteteve nga programet dhe kërkime shkencor.

Daniel Bogner, ekspert për menaxhimin e zonave të mbrojtura, theksoi se është një vegël teknike për menaxhimin e parkut kombëtar, që bazohet në ligjin e ruajtjes së natyrës dhe standardet e IUCN.

“Në përgatitjen e planit janë konsultuar një numër i madh ekspertësh dhe të gjithë të interesuarit dhe palët e interesuara. Një nga aktivitetet kryesore ishte zonimi i parkut dhe përcaktimi i aktiviteteve të lejuara dhe të ndaluara. Janë përcaktuar rreziqet dhe kërcënimet kryesore për parkun kombëtar, siç është numri i madh i aktiviteteve të paligjshme që ndodhin në zonë”, vuri në pah Bogner

Ndër kërcënimet më të mëdha për natyrën dhe biodiversitetin e Sharrit janë prerja e pyjeve, mbetjet, frekuenca e lartë e mjeteve motorike në të gjitha zonat, grumbullimi i produkteve pyjore, si dhe shfaqja e fierit si pasojë e neglizhencës dhe mbulimi i zonave të braktisura bujqësore. Një nga aktivitetet kyçe, sipas Bogner, është qëndrueshmëria financiare e parkut, gjë që ai shpreson se nuk do të duhet të bëhet nga prerja e drunjve, siç ndodh në zona të tjera të tilla.

Kufijtë e parkut kombëtar janë të ndarë në katër zona, mbrojtje e rreptë, menaxhim aktiv, zhvillim të qëndrueshëm dhe zonë e rripit të mbrojtur.

Qëllimi i zonimit dhe menaxhimit të integruar të zonave të mbrojtura është të sigurohen kushtet e nevojshme për ruajtjen e proceseve ekologjike dhe biodiversitetit, krijimi i kushteve për zhvillim të turizmit në përputhje me parimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe realizim të qëllimeve kulturore, shkencore, arsimore dhe rekreative. i cili në të njëjtën kohë ruan gjendjen natyrore të zonës.

Në parkun kombëtar, sipas Planit të ri të Menaxhimit, do të ndalohen aktivitetet që rrezikojnë vlerat natyrore dhe do të lejohen aktivitetet turistike dhe rekreative dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore, në mënyrë që të mos rrezikohen habitatet, speciet dhe të tyre. ekuilibri natyror.

Hidrocentrale të reja, miniera dhe studime gjeologjike nuk mund të ndërtohen në të gjithë parkun kombëtar si dhe nuk duhet të instalohet infrastruktura e gazsjellësit.

Në zonën e mbrojtjes së rreptë, nga ana tjetër, ndalohet grumbullimi i frutave dhe bimëve, bletaria, peshkimi dhe hapja e pishinave për kultivim të peshkut, ndërtimi i objekteve për kullotjen e kafshëve si dhe ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës tjetër.

Në zonën më të mbrojtur nuk do të lejohen të ndërtohen as hidrocentrale dhe asnjë lloj infrastrukture tjetër për burimet e rinovueshme të energjisë, shtëpi, hotele, skilifte, as nuk do të lejohen lëvizja e mjeteve motorike apo kampimi. Ski lifte dhe ashensorët e skive, si dhe shtigjet e çiklizmit do të lejohen vetëm në rripin e mbrojtur.

Sipas Projektplanit, në zonën e mbrojtjes së rreptë do të mundësohet kullotja e bagëtive dhe mirëmbajtja e objekteve ekzistuese, por jo ndërtimi i të rejave. Gjithashtu do të mund të bëhen ecje dhe bjeshkatari, ngasja e kuajve ose të realizohen disa aktivitete sportive që do të jenë t’i lejojë menaxheri i parkut. Mund të instalohen gjithashtu tabela informacioni dhe pika vrojtimi të punuara prej materialeve natyrore.

Sipas Ana Çolloviq-Leshoska nga “Eko vetëdija” (Eko svest), dokumenti do të duhet të kufizojë më saktë gjuetinë si aktivitet në mbarë vendin, kurse përveç ndalimit të ndërtimit të hidrocentraleve të reja, do të duhet të përcaktojë edhe mirëmbajtjen e objekteve ekzistuese.

Pas prezantimit të parë publik, Projekt- dokumenti do të jetë në dispozicion për komente deri më 12 nëntor, pas së cilës do të finalizohet dhe do t’i dorëzohet UNEP-it dhe Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.