Gjykata Evropiane e Auditorëve (ECA) do të mbajë më 10 janar një konferencë virtuale mbi raportin e saj të posaçëm të ardhshëm mbi mbështetjen e BE-së për sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor.
Në konferencë do të jepet një pasqyrë të detajuar të auditimit dhe për të vendosur konkluzionet dhe rekomandimet e tij në kontekst.Në Ballkanin Perëndimor, Sllovenia (që nga viti 2004) dhe Kroacia (që nga viti 2013) tani janë shtete anëtare të BE-së. Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia Veriore dhe Serbia nuk janë anëtarë të BE-së, por të gjithë ato aspirojnë të anëtarësohen. Megjithatë, procedura e zgjerimit po zgjat shumë më tepër se çdo negociatë e mëparshme e tillë.Ballkani Perëndimor merr financim nga disa burime, por BE-ja është donatori më i madh i rajonit. Ndihma financiare e BE-së kanalizohet kryesisht përmes Instrumentit të Para-Aderimit (IPA II). Sundimi i ligjit është një nga nëntë sektorët e tij prioritar, thuhet në një komunikatë për media.Auditorët e BE-së kanë vlerësuar nëse mbështetja e BE-së për reformat e sundimit të ligjit në Ballkanin Perëndimor ka qenë efektive. Në veçanti, ata kanë analizuar kontributet e BE-së në komponentët e “sundimit të ligjit” të drejtësisë dhe gjyqësorit, masat kundër korrupsionit dhe seksionet e të drejtave të njeriut të procesit të anëtarësimit.Sundimi i ligjit është një nga vlerat themelore mbi të cilat është themeluar BE-ja. Promovimi i shtetit të së drejtës është një pjesë kyçe e agjendës së BE-së në marrëdhëniet e saj me vendet jashtë BE-së dhe është një kusht i domosdoshëm që vendet duhet të përmbushin përpara se të anëtarësohen në BE.Mbështetja e BE-së për sundimin e ligjit në vendet në zgjerim sigurohet kryesisht përmes dialogut politik dhe politik. Përveç kësaj, gjatë procesit të anëtarësimit, vendet kandidate marrin asistencë financiare dhe teknike për t’i ndihmuar ata të zbatojnë reformat ligjore të kërkuara për anëtarësimin në BE.

Gjykata Evropiane e Auditorëve aktualisht po kryen një auditim për të vlerësuar se sa efektive kanë qenë masat e BE-së për të mbështetur sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor. Auditimi mbulon katër vendet kandidate Shqipërinë, Maqedoninë Veriore, Malin e Zi dhe Serbinë, si dhe dy vendet potenciale kandidate Kosova dhe Bosnja e Hercegovina.Ndryshe, Gjykata Evropiane e Auditorëve nuk ka funksione juridiksionale. Ajo është më tepër një institucion profesional i auditimit të jashtëm hetimor. Roli parësor i saj është të kontrollojë nga jashtë nëse buxheti i Bashkimit Evropian është zbatuar në mënyrë korrekte, në atë që fondet e BE-së janë shpenzuar ligjërisht dhe me një menaxhim të qëndrueshëm.Duke vepruar kështu, Gjykata kontrollon dokumentet e të gjithë personave që kanë të ardhura ose shpenzime të BE-së dhe kryen kontrolle në vend. Ajo është e detyruar të raportojë çdo problem në raportet e saj për shtetet anëtare të BE-së dhe të institucioneve të saj. Këto raporte përfshijnë raportet e saj të përgjithshme dhe specifike vjetore, si dhe raporte të veçanta për auditimet e performancës.